Rezoluția Conferinței Naționale a Voluntariatului 2017

Conferința Națională a Voluntariatului (CNV) 2017 a luat sfârșit astăzi cu multe emoții și realizări pozitive. În cadrul lucrărilor celei de-a doua zile a Conferinței au fost abordate subiecte care țin de evaluarea voluntariatului în sectorul real al economiei și de impactul administrativ al voluntariatului în Republica Moldova. 

Un moment important l-a constituit adoptarea Rezoluției în care sunt incluse prioritățile de dezvoltare pe termen mediu ale sectorului de voluntariat în Republica Moldova. Ulterior, textul va fi transmis autorităţilor şi altor factori de decizie, precum și ambasadelor şi reprezentanţelor străine, instituţiilor şi organizaţiilor internaţionale care susțin dezvoltarea voluntariatului în RM.

Textul integral al Rezoluției Conferinței Naționale a Voluntariatului 2017 poate fi accesat AICI.

Lucrările Conferinței s-au încheiat cu premierea și oferirea diplomelor Coordonatorilor Raionali din Săptămâna Națională a Voluntariatului 2017, celor care au depus un efort voluntar colosal pentru a mobiliza și a implica în activități de voluntariat 23 186 de voluntari din toată republica.

La Conferinţă au participat  aproximativ 130 de persoane, reprezentante a 81 de entități publice și private: reprezentanți ai Parlamentului Republicii Moldova și Guvernului Republicii Moldova,  specialiști în politici publice din cadrul ministerelor de resort, al autorităților publice locale și al instituțiilor publice, reprezentanți ai instituțiilor gazdă a activității de voluntariat (IGAV), ai organizațiilor non-guvernamentale, ai grupurilor de inițiativă și ai altor structuri formale și neformale ale societății civile, precum și parteneri de dezvoltare și mass-media.

Conferinţa Naţională a Voluntariatului a fost organizată de către Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului (CAP), organizație membră a Coaliției pentru promovarea legii și activităților de voluntariat (Coaliția Voluntariat), cu suportul Parlamentului și susținerea financiară a Programului anual de granturi pentru sectorul de tineret al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

Deschiderea perioadei de aplicare pentru Conferinţa Naţională a Voluntariatului (CNV) 2017

În perioada 18 – 19 decembrie 2017 va avea loc Conferinţa Naţională a Voluntariatului (CNV) 2017, un eveniment de consolidare a politicilor de stimulare a voluntariatului. Pentru că în decembrie este celebrată Ziua Internațională a Voluntarilor, în cadrul evenimentului vor fi înmânate premiile pentru cei mai activi Coordonatori Raionali / Municipali din cadrul Săptămânii Naționale a Voluntariatului (SNV) 2017.

Obiectivul general al CNV 2017 este de a evalua etapa de dezvoltare la care se află domeniul voluntariat și de a identifica principalele direcții de dezvoltare a acestuia în Republica Moldova. Astfel, în cadrul CNV 2017, actori implicați în sectorul voluntariat din Moldova, în special reprezentanți ai autorităților publice, ai societății civile și parteneri de dezvoltare, vor analiza rezultatele deja obținute în dezvoltarea voluntariatului și vor identifica prioritățile pentru următoarea perioadă, iar experții prezenți la eveniment vor formula recomandări și propuneri pentru dezvoltarea infrastructurii de voluntariat.

Evenimentul va avea loc în incinta Parlamentului Republicii Moldova. Vor fi prezenți reprezentanți ai autorităților publice centrale, inclusiv președintele Parlamentului și prim-ministrul Republicii Moldova, deputați, miniștri, specialiști în politici publice din cadrul ministerelor, reprezentanți ai ambasadelor și ai organizațiilor internaționale.

Logistică:

Conferinţa se va desfăşura pe parcursul a 2 zile. Programul CNV 2017 cuprinde mai multe sesiuni plenare și paralele, în cadrul cărora se va discuta despre sectorul de voluntariat și se vor stabili principalele obiective care urmează a fi realizate în următorii doi ani. Comunicarea în cadrul evenimentului va fi în limba română. Precizăm că participanților din teritoriu li se vor rambursa cheltuielile pentru transport.

La CNV 2017 sunt invitați să aplice:

 • Coordonatori de voluntari;
 • Reprezentanți ai instituțiilor gazdă ale activității de voluntariat (IGAV);
 • Reprezentanți ai OSC-urilor specializate în politici publice;
 • Voluntari cu experiență de minim 1 an în cadrul IGAV;
 • Persoane cu experiență relevantă, care pot contribui la elaborarea documentelor de politici în sectorul voluntariat.

Pentru participarea la Conferinţă, candidaţii vor completa FORMULARUL DE APLICARE până la data de 10 decembrie 2017, ora 10:00.

CNV 2017 este organizată de Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului (CAP), în parteneriat cu membrii și partenerii Coaliției pentru promovarea legii și activităților de voluntariat (Coaliția Voluntariat). Evenimentul este susținut financiar prin Programul de Granturi pentru sectorul de tineret, din fondurile Guvernului Republicii Moldova.

Conferința Națională a Voluntariatului este inclusă în art. 15 pct. (2) lit. c) din Legea Voluntariatului Nr. 121 din 18.06.2010.

Conferinţa Naţională a Voluntariatului 2013

Conferinţa Naţională a Voluntariatului 2013 se va desfăşura pe 25 – 26 aprilie 2013 în Chişinău, R. Moldova. La cea de a II-a ediţie, Conferinţa Naţională a Voluntariatului îşi propune să identifice mecanismele şi căile de implementare a acţiunilor de voluntariat conţinute în prioritatea 3 a Planului de Acţiuni al Strategiei de Dezvoltare a Societăţii Civile (SDSC) 2012 – 2015, adoptată de Parlament prin Legea 205 din 28 septembrie 2012. La conferinţă vor participa principalii actori implicaţi în sectorul voluntariat din Moldova, reprezentanţi ai societăţii civile, ai autorităţilor publice, ai business-ului, precum şi experţi din Uniunea Europeană care vor formula recomandări și propuneri pentru implementarea activităților preconizate.

Conferința este organizată de către Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” şi organizaţiile membre ale Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat. Partenerii şi finanţatorii celei de a II-a ediţii a CNV sunt Ministerul Tineretului şi Sportului, Ambasada Austriei în Republica Moldova, Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) prin intermediul FHI360.

Obiectivele CNV 2013:
1. Discutarea progresului privind implementarea cadrului normativ din domeniul voluntariat în R. Moldova în perioada 2011 2013, inclusiv rezultatele atinse dar și activitățile care nu au fost realizate;
2. Identificarea unor recomandări şi propuneri pentru implementarea diverselor tipuri / modalităţi de voluntariat, cum ar fi voluntariatul corporativ, voluntariatul religios, voluntariatul internaţional şi voluntariatul persoanelor vîrstnicilor.
3. Includerea recomandărilor şi propunerilor într-un document de politici care să reprezinte voinţa actorilor din sectorul voluntariat;
4. Consolidarea dialogului și a parteneriatului între actorii implicaţi în promovarea voluntariatului.

Rezultatul major preconizat pentru CNV 2013 va fi adoptarea unui document de politici (concept) pentru următorii doi ani şi a rezoluţiei CNV 2013.

Metodologie:
Pe durata conferinţei se va consulta draftul Conceptului de implementare a acţiunilor de voluntariat conţinute în prioritatea 3 a Planului de acţiuni al Strategiei de Dezvoltare a Societăţii Civile (SDSC) 2012 – 2015. În cadrul a 6 sesiuni, se vor căuta cele mai potrivite mecanisme care să fie incluse / adăugate în document, care ulterior va fi adoptat în plen şi va reprezenta, pînă la urmatorul CNV din 2015, poziţia / voinţa instituţiilor gazdă activităţii de voluntariat din Moldova privind dezvoltarea naţională a voluntariatului. Această voinţă va fi, de asemenea, rezumată prin intermediul rezoluţiei CNV 2013.

Cerinţe faţă de aplicanţi pentru CNV 2013:
• Organizaţii / instituţii publice şi private interesate de dezvoltarea politicilor de voluntariat în Republica Moldova.
• Persoana delegată să deţină experienţă în managementul voluntarilor sau în domeniul politicilor publice.

Pentru participarea la Conferinţă, candidaţii vor prezenta:
Formularul de aplicare completat;
• CV-ul actualizat al persoanei delegate.

Documentele solicitate vor fi expediate la adresa de e-mail: tdv_secretariat@yahoo.com.

Data limită de recepţionare a aplicaţiilor este 10 aprilie 2013, ora 18:00. Organizaţiile / instituţiile selectate vor fi anunţate la data de 15 aprilie 2013, orele 18:00 prin e-mail.

Pentru mai multe informaţii vedeţi Agenda preliminară a Conferinţei în engleză

REZOLUŢIA CONFERINŢEI NAŢIONALE A VOLUNTARIATULUI din Republica Moldova

Noi, organizaţiile participante la Conferinţa Naţională a Voluntariatului din R. Moldova, desfăşurată în perioada 20 – 21 aprilie 2011, la Chişinău, adoptăm prezenta Rezoluţie.

Constatînd cu satisfacţie că ideea implicării cetăţenilor în activităţi de voluntariat a cîştigat pe scară largă sprijin în cadrul societăţii civile;

Recunoscînd că voluntariatul este o componentă importantă oricărui tip de strategie;

Avînd în vedere că Parlamentul şi Guvernul R. Moldova au recunoscut importanţa contribuţiei voluntarilor şi au exprimat sprijinul eforturilor depuse de aceştia pentru a promova în continuare activitatea de voluntariat;

Subliniind că nevoia de efort voluntar este mai mare decît oricînd, avînd în vedere
impactul negativ al problemelor globale, şi tendinţa societăţii civile de a realiza parteneriate cu Guvernul şi sectorul privat în scopul de a-şi asuma responsabilităţi mai mari în procesul de dezvoltare;

Avînd în vedere necesitatea abordării integrate şi coordonate a Anului Internaţional al Voluntariatului 2011;

Apreciind sprijinul financiar şi logistic oferit de finanţatori, organizaţii internaţionale şi Guvern  pentru dezvoltarea voluntariatului;

Convinşi că voluntariatul reprezintă o formă de includere socială şi de integrare care contribuie la dezvoltarea unei societăţi unitare generînd legături de încredere şi solidaritate, şi implicit capital social;

Convinşi de contribuţia semnificativă pe care o au voluntarii privind realizarea aspiraţiilor de  democraţie, respect pentru drepturile omului şi bunăstare socială;

Convinşi că implementarea Legii Voluntariatului în R. Moldova, poate aduce contribuţii considerabile la promovarea activităţilor de voluntariat canalizînd resurse pentru a spori eficienţa şi implicarea voluntarilor;

Avînd în vedere contribuţia importantă pe care voluntariatul o are la îndeplinirea obligaţiilor asumate la nivel internaţional şi la atingerea Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM):

1.    Salutăm implicarea membrilor societăţii civile şi a tuturor părţilor interesate pentru a crea un mediu propice care ar contribui la promovarea voluntariatului în R. Moldova;
2.    Încurajăm implicarea părţilor interesate în procesul de implementare a  Legii Voluntariatului;
3.    Reafirmăm necesitatea recunoaşterii şi promovării diverselor forme de voluntariat care implică toate segmentele societăţii, inclusiv femeile, copiii, tinerii, persoanele în etate, persoanele cu handicap, minorităţi, imigranţi şi cei care rămîn excluşi din motive sociale sau economice;
4.    Desemnăm Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat (Coaliţia Voluntariat) şi toate organizaţiile active în domeniu să monitorizeze aplicarea Legii Voluntariatului;
5.    Cerem autorităţilor publice centrale şi locale să adopte, împreună cu sectorul asociativ, planul de acţiuni calendaristic de punere în aplicare a prevederilor Legii Voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 2011;
6.    Invităm autorităţile publice centrale şi locale, organizaţiile societăţii civile pentru a colabora şi identifica căi şi mijloace de consolidare a recunoaşterii, facilitării, creării de reţele şi promovare a activităţilor de voluntariat la nivel local, naţional şi internaţional;
7.    Încurajăm crearea de programe noi pentru dezvoltarea infrastructurii voluntariatului în R. Moldova;
8.    Facem apel la persoanele fizice şi juridice sau alte grupuri de cetăţeni, pentru ca în Anul Internaţional al Voluntariatului 2011 să pună la dispoziţie timpul, resursele şi competenţele în beneficiul comunităţii;
9.    Invităm Guvernul, cu sprijinul activ al mass-media, societatea civilă şi sectorul privat, precum şi partenerii de dezvoltare, organizaţiile relevante şi organisme din sistemul Organizaţiei Naţiunilor Unite, să desfăşoare activităţi axate pe marcarea Anului Internaţional al Voluntariatului 2011, la nivel regional şi naţional;
10.    Solicităm Guvernul să se mobilizeze şi să sprijine comunitatea de cercetare pentru a efectua mai multe studii pe tema voluntariatului, în parteneriat cu societatea civilă, în scopul de a oferi cunoştinţe solide ca fundament pentru politici şi programe (voluntariat pentru reducerea sărăciei, voluntariatul pentru dezvoltare etc.);
11.    Salutăm extinderea implicării sectorului privat în sprijinul voluntariatului;
12.    Solicităm Guvernului să integreze voluntariatul în politicile, programele şi rapoartele sale;
13.    Recomandăm recunoaşterea şi includerea contribuţiilor voluntare în cadrul diferitelor conferinţe locale, regionale sau naţionale.
14.    Recomandăm instituţiilor să implementeze standardele minime de calitate a activităţii de voluntariat elaborate de Coaliţia Voluntariat şi Ministerul Tineretului şi Sportului.

Organizaţiile prezente la Conferinţa Naţională a Voluntariatului:

 1. Consiliul Naţional al ONG
 2.  Centru de Resurse „Tineri şi Liberi”
 3. Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă”
 4. Consiliul Naţional a Tineretului din Moldova
 5. Asociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova
 6. Serviciu Pentru Pace
 7. Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri cu dizabilităţi fizice, subdiviziunea DMPDC
 8. Asociaţia „Prietenii Copiilor”
 9. Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă”, filiala Bălţi
 10. Centrul de Sănătate pentru Tineri „Neovita”
 11. Asociaţia Obştească „Generaţia Mea”, Grătieşti
 12. AIESEC Moldova
 13. ADVIT Moldova
 14. AO „Carlux”
 15. Consiliul Local al Tinerilor din Zaicana
 16. Centrul Naţional de Resurse pentru Tineri
 17. Asociaţia Obştească Centrul Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada”
 18. Institutul Tineretului Guvernator din Moldova
 19. JEF Moldova
 20. Amnesty International Moldova
 21. Institutul de instruire în dezvoltare “MileniuM”
 22. AO Casiopeea
 23. AO Centrul de Comunicare şi Acces la Informare „Midava”
 24. Asociaţia „Medecins du Monde”
 25. Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă
 26. AO “Demos”
 27. AO “Caroma-Nord”
 28. Centrul pentru Jurnalism Independent
 29. Corpul Păcii

Conferinta Nationala a Voluntariatului 2011

Voluntariatul este o mişcare care vine să educe în societate valori şi responsabilitatea civică. În Moldova câteva zeci de mii de persoane fac voluntariat în fiecare zi, iar odată cu adoptarea Legii voluntariatului această mişcare se va extinde, pentru că legea vine să neutralizeze acele probleme pe care le întâmpinau voluntarii până acum. Declaraţia a fost făcută la prima Conferinţă Naţională a Voluntarilor, pe 20 aprilie, de către secretarul Consiliului Naţional al ONG-urilor, Antoniţa Fonari, transmite Info-Prim Neo.

„Până acum era foarte complicat să fii voluntar. Când venea Inspecţia Muncii într-o organizaţie şi găsea cinci oameni care nu au contract de muncă spunea că este o încălcare a legii, pentru că nu era nicăieri prevăzut ce înseamnă activitatea de voluntariat. Acum voluntarii pot încheia contracte speciale, în care este prevăzut câte ore voluntarul este implicat în activitate, pentru că a fi voluntar înseamnă a lucra fără a fi plătit”, a spus Antonţa Fonari. Potrivit secretarului Consiliului Naţional al ONG-urilor, odată cu implementarea acestei legi, multe lucruri vor fi rezolvate. Voluntarii vor avea contract încheiat cu organizaţia, carnet de voluntar sau certificat de voluntar, cu ajutorul cărora vor putea obţine mai multe beneficii.

Prezent la eveniment, preşedintele interimar, Marian Lupu, a declarat că prima dată a avut ocazia să vadă cu adevărat o muncă de voluntariat când a participat, în 2006, la Festivalul Voluntarilor. „Am avut pentru prima dată o astfel de invitaţie şi am vrut să văd ce reprezintă voluntariatul în Republica Moldova. Acea acţiune m-a surprins plăcut. Am văzut tineri, oameni de vârstă medie şi de vârsta a treia care dezinteresat erau antrenaţi în activităţi de voluntariat, caritate, îngrijirea copiilor, ajutorarea bătrânilor, salubrizare”, a declarat Marian Lupu, care spune că de atunci şi-a dorit să devină parte componentă a acestei mişcări. „Mă bucur că parteneriatul dintre Parlament şi societatea civilă a adus rezultate, poate nu ideale, poate nu am reuşit să realizăm tot ce am stabilit, dar cu certitudine au fost făcuţi mai mulţi paşi înainte pentru dezvoltarea cadrului legislativ, susţinerea mişcării de voluntariat, pentru consolidarea unei societăţi democratice”, a declarat Marian Lupu.

Viceministrul educaţiei, Loretta Handrabura, a declarat că voluntariatul este o componentă fundamentală a societăţii civile, pentru că însufleţeşte cele mai nobile aspiraţii ale omenirii: pacea, libertatea, oportunitatea, siguranţa. „Eu îmi doresc ca acest an să nu rămână unul declarativ, dar să ne mobilizeze plenar pe noi toţi de a ne regăsi în această echipă a entuziaştilor implicaţi în voluntariat”, a declarat viceministrul. Loretta Handrabura a mai spus că acum se lucrează asupra implementării Legii voluntariatului, prin care vor fi stimulaţi tinerii care fac voluntariat activ. Aceştia vor avea facilităţi la admiterea la facultăţi, la obţinerea bonurilor de cazare în cămine şi a burselor etc.

Legea voluntariatului a fost adoptată în iunie 2010.

Sursa: www.info-prim.md

Conferinţa Naţională a Voluntariatului, 20 – 21 aprilie 2011, Chişinău, R. Moldova

Conferinţa Naţională a Voluntariatului, este un eveniment organizat în premieră pentru R. Moldova care îşi propune consolidarea sectorul neguvernamental şi promovarea politicilor de stimulare a voluntariatului. Ideea organizării în ţara noastră a CNV aparţine Asociaţiei „Tinerii pentru dreptul la viaţă” şi organizaţiilor membre ale Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat. Partenerii şi finanţatorii al primei ediţii a CNV sunt Ministerul Tineretului şi Sportului, Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), prin intermediul programului Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP), implementat de Academia pentru Dezvoltare Educaţională (AED), Fundaţia Est-Europeană.

Scopul CNV 2011 este discutarea cu societatea civilă a mecanismelor de implementare a Legii Voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 2010.

Obiectivele CNV 2011:

 • consultarea cu reprezentanţii societăţii civile şi cu instituţiile publice mecanismele de implementare a Legii Voluntariatului;
 • stabilirea principiilor de colaborare între organizaţiile active în domeniul voluntariat;
 • consolidarea parteneriatului dintre societatea civilă şi instituţiile publice în stimularea activităţilor de voluntariat.

Rezultatul major preconizat pentru CNV 2011 va fi definitivarea mecanismelor de implementare a Legii Voluntariatului şi adoptarea unei rezoluţii asupra mecanismului de cooperare regională în domeniul voluntariat.

Metodologie şi calendar

Conferinţa Naţională a Voluntariatului este organizată în contextul Anului European al Voluntariatului, care are drept scop crearea condiţiilor favorabile pentru desfăşurarea activităţilor de voluntariat şi creşterea vizibilităţii activităţilor de voluntariat în Uniunea Europeană. Conferinţa se va desfăşura pe parcursul a 2 zile (20 – 21 aprilie 2011). La conferinţă sunt invitate persoane publice şi reprezentanţi ai societăţii civile din R. Moldova, reprezentanţi din România şi Ungaria. Programul CNV 2011 cuprinde un şir de grupuri de lucru care vor discuta cadrul de implementare a Legii Voluntariatului implicând reprezentanţii societăţii civile şi persoanele publice. Toate activităţile se vor desfăşura în limba română. După necesitate va fi asigurată traducerea în limba engleză.

Cerinţe faţă de aplicanţi pentru CNV 2011:

 • Coordonatori care organizează şi coordonează activităţi de voluntariat în ONG, Consilii locale de tineret etc.
 • Reprezentanţi al organizaţiilor / instituţiilor locale, naţionale şi internaţionale care promovează domeniul voluntariat;
 • Minim 1,5 ani experienţă în cadrul organizaţiei pe care o reprezintă.Procedura de aplicare şi selecţie

Pentru participarea la Conferinţă, candidaţii vor prezenta următoarele documente:

Dosarul de aplicare va fi expediat la adresa CP 3063, MD 2072, Chişinău, R. Moldova, prin e-mail: tdv_secretariat@yahoo.com sau la numărul de fax: 0 22 567 489.

Din considerent că resursele financiare pentru Conferinţă sunt limitate vă rugăm să confirmaţi dacă sunteţi disponibili şă achitaţi Taxa de participare în valoare de 100,00 lei. Persoanele din afara oraşului care nu solicită cazare vor fi scutite de taxa de participare.

Data limită de recepţionare a aplicaţiilor este 17 aprilie 2011, ora 17:00. Persoanele selectate vor fi anunţate la data de 18 aprilie 2011, orele 18:00 prin e-mail.

Republica Moldova a participat la primul Forum CSI al iniţiativelor din domeniul voluntariat

În perioada 15 – 18 aprilie, 2010 în oraşul Minsk, Belorusia s-a desfăşurat primul Forum CSI al iniţiativelor din domeniul voluntariat. Evenimentul a reunit peste 100 de persoane din 11 ţări (Republica Azerbaidjan, Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Moldova, Federaţia Rusă, Tadjikistan, Uzbekistan, Ucraina).

Evenimentul a avut drept scop promovarea voluntariatului ca mijloc de formare a cetăţeniei active a tinerei generaţii în spaţiul CSI şi implicarea acesteia în consolidarea şi dezvoltarea valorilor universale.

Republica Moldova a fost reprezentată la acest eveniment de Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS),  Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova şi Consiliul Organizaţiilor Studenţeşti. MTS a fost reprezentat de Domnul Nicolae Andronachi – Viceministru şi Mihai Belousiuc – consultant principal Serviciul Relaţii Internaţionale. CNTM în procesul de delegare a celor 4 reprezentanţii ai săi a acordat prioritate organizaţiilor membre ale Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat: Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă”, Asociaţia „Motivaţie”, precum şi altor organizaţii membre ale CNTM: Gender DocM şi Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor „Neovita”.

Forumul a fost desfăşurat prin prisma a mai multe componente, cele mai importante au fost:

 1. Târgul ONG – prin intermediul cărora au fost promovate bunele practici în domeniul voluntariat în statele membre ale CSI
 2. Ateliere de lucru – care au abordat detalii ce ţin de coordonarea proiectelor de voluntariat, educaţia non-formală, cooperarea dintre Consiliile Naţionale de Tineret din spaţiul CSI.

Delegaţia Republicii Moldova a prezentat bunele practici în promovarea voluntariatului ale Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat, cum ar fi Săptămâna Naţională a Voluntariatului, Festivalul Voluntarilor, dezbateri publice şi instruiri pe subiecte legate de managementul voluntarilor, precum şi colaborarea dintre Coaliţie şi instituţiile publice guvernamentale în promovarea politicilor de stimulare a voluntariatului. Citește în continuare