Prezentare TDV

TDV este o organizaţie neguvernamentală formată în iunie 1997, cu o filială la Bălţi. Misiunea TDV este de a implica societatea din Republica Moldova în promovarea voluntariatului, a unui mod sănătos de viaţă, a dezvoltării durabile şi a prevenirii excluderii sociale. 

În 2006, TDV a creat Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat (Coaliția Voluntariat). Coaliţia Voluntariat este o structură non-formală umbrelă a organizațiile active în domeniul voluntariat din Moldova care asigură stimularea politicilor naţionale de voluntariat. Secretariatul Coaliției Voluntariat este deținut de TDV.

Direcţiile de activitate coincid cu scopurile din Statutul TDV:

    • Promovarea voluntariatului;
    • Promovarea unui mod de viaţă sănătos;
    • Promovarea dezvoltării durabile – prin diferite tipuri de activităţi (ecologice, de mediu, patrimoniu etc.);
    • Prevenirea excluderii sociale a tinerilor;
    • Desfăşurarea acţiunilor de caritate.

În promovarea voluntariatului domeniile de expertiză sunt: organizarea principalelor evenimente naţionale de promovare a voluntariatului; crearea şi menţinerea de coaliţii; advocacy, lobby şi negociere; planificare strategică; elaborarea de documente de politici publice; crearea infrastructurii de voluntariat în R. Moldova; ajustarea cadrului legislativ şi normativ de bază şi a celui conex sectorului de voluntariat în R. Moldova; instruire în crearea şi gestionarea unui Program de Voluntariat.

În promovarea unui mod sănătos de viaţă şi dezvoltarea conceptului de caritate în vederea incluziunii sociale, domeniile de expertiză sunt: crearea de activităţi şi programe de caritate; organizarea campaniilor de colectare a donaţiilor; organizarea atelierelor de instruire şi a activităților de informare cu privire la stilul sănătos de viață; realizarea evenimentelor de promovare a sănătății; crearea şi menţinerea rețelelor de ONG; advocacy pentru promovarea legislaţiei în domeniul sănătăţii; crearea şi implicarea în campanii naţionale de sănătate.

TDV are următoarea structură organizatorică: Adunarea Generală (organul suprem de conducere); Consiliul de Administrare (Conducere), condus de Preşedinte (organul de conducere permanent, subordonat Adunării Generale, care realizează leadership-ul şi buna guvernare în perioada dintre şedinţele Adunările Generale); Comisia de Cenzori (organul de control şi revizie financiară subordonat Adunării Generale); Biroul Executiv, condus de Directorul Executiv (gestionează activităţile de zi cu zi ale asociaţiei şi implementează în practică misiunea, strategiile, şi politicile asociaţiei); membri (orice persoana fizică sau juridică implicată în una sau mai multe din structurile organizatorice TDV, care au obținut calitatea de membri la fondarea organizației sau care au aderat în baza unei cereri înregistrare, în baza cotizațiilor de aderare / cotizației anuală).

Consiliul de Administrare (Conducere) conform Statutului TDV este constituit din minim 3 persoane care adoptă decizii cu o majoritate simplă de voturi. Componenţa, funcţionarea şi recrutarea noilor membri ai Consiliului de Administrare, relaţia dintre Consiliu şi Executiv, conflictele de interese şi confidenţialitatea sunt reglementate în Regulamentul de ordine interioară a Consiliului de Administrare al TDV elaborat în 2013 cu suport FHI360 prin USAID şi implicarea experţilor de la Centrul de Instruire si Consultanta Organizaţională (CICO).

Resursele umane sunt gestionate conform Politicii de resurse umane TDV, document elaborat în 2013 cu suport USAID prin FHI360 pe baza modelului Centrului de instruire şi Consultanţă Organizaţională (CICO) în cadrul Programului USAID „Dezvoltarea Societăţii Civile în Moldova”. Documentul conţine politica cu privire la angajarea personalului, supervizarea activității și evaluarea performanțelor profesionale, dezvoltarea profesională a personalului, organizarea și remunerarea muncii, precum şi evidența și administrarea personalului. Tot în 2013 cu suport FHI360 prin USAID s-a elaborat Manualul de proceduri financiare interne TDV care include responsabilităţile financiare, procedura de bugetare, de raportare financiară, de gestionare a mijloacelor băneşti, de achitare a salariilor / onorariilor, de delegare în scopuri de serviciu, de achiziţionare, punerea / scoaterea în / din funcţiune a mijloacelor fixe, de utilizare şi menţinere a echipamentului şi mobilierului, precum şi de inventariere a patrimoniului.

Proiecte realizate

%d blogeri au apreciat: