Asociaţia Obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV) anunţă concurs pentru selectarea unui expert sau a unei experte care va realiza un studiu cu privire la necesitățile de dezvoltare a ONG-urilor pe componenta de voluntariat, activism civic și mobilizare a cetățenilor din UTA Găgăuzia.

Expertul va pregăti un chestionar care va fi completat de către actorii relevanți (OSC-uri, instituții publice etc.) de două ori, la un interval de 5 luni. Rezultatele obținute prin intermediul chestionarelor vor fi interpretate și prezentate sub forma unui studiu, care urmează a fi tipărit și distribuit OSC-urilor, autorităților publice responsabile de dezvoltarea voluntariatului etc.  

CV-ul vor fi expediate la adresa tdv.secretariat@gmail.com, până pe data de 3 mai 2018, ora 12:00. Persoanele care vor corespunde cerințelor vor fi invitate la interviu.

TDV este o rganizaţie neguvernamentală formată în iunie 1997, cu o filială la Bălţi. TDV activeză în calitate de Secretariat al Coaliţiei pentru promovarea legii și activităților de voluntariat (Coaliția Voluntariat). Misiunea TDV este de a implica societatea din Republica Moldova în promovarea voluntariatului, unui mod sănătos de viaţă, a dezvoltării durabile şi prevenirii excluderii sociale.

 

Pentru mai multe informaţii contactaţi:
Gaiu Andrei, Director Executiv
Asociaţia Obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV)
Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat
Tel.: 022 567 551

Asociaţia Obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV), Secretariatul Coaliţiei Voluntariat, angajează Asistent(ă) de proiect

TDV este o organizaţie neguvernamentală, națională, formată in iunie 1997, cu sediul la Chișinău și o filială la Bălţi. Misiunea TDV este de a implica societatea din Republica Moldova în promovarea voluntariatului, unui mod sănătos de viaţă, dezvoltării durabile şi prevenirii excluderii sociale. Mai multe informații găsiți AICI.

Sarcini şi responsabilităţi:
• Procură şi aprovizionează organizaţia cu consumabile, materiale și echipamente necesare desfăşurării activităţii în condiţii optime de calitate şi timp;
• Multiplică materiale și pregătește mape necesare pentru activităţile din proiecte;
• Asigură logistica necesară pentru organizarea evenimentelor;
• Pregăteşte aparatul de fotografiat şi face poze în timpul şedinţelor / evenimentelor;
• Scrie şi plasează ştiri şi / sau informații pe blogul TDV și celelalte pagini de Internet ale asociației TDV;
• Duce evidenţa corespondenţei scrise şi electronice;
• Menţine comunicarea cu furnizorii de servicii și produse;
• Conduce, coordonează şi supraveghează financiar activităţile / proiectele organizaţiei;
• Ține evidența donaţiilor financiare, dar şi a bunurilor materiale primite şi predate;
• Se implică în procesul de planificare strategică;
• Contribuie la dezvoltarea organizațională a TDV.

Cerinţe profesionale:
• Cunoaşterea sectorului nonprofit;
• Experienţă în activităţi de logistică;
• Capacitatea de adaptare și implementare;
• Abilităţi de comunicare orală, scrisă și de negociere;
• Lucru în echipă, precum și capacitatea de a lucra independent;
• Disciplină profesională;
• Cunoașterea limbii ruse la nivel de comunicare este obligatorie, cunoașterea limbii engleze este opțională;
• Abilități de utilizare a calculatorului (Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint; Internet) și a altor echipamente informatice;
• Îmbunătățirea permanentă a pregătirii profesionale și de specialitate;
• Comportament în măsură să promoveze imaginea și interesele TDV;
• Utilizarea resurselor existente exclusiv în interesele TDV.

Program de lucru: flexibil, full time (8 ore / zi, 5 zile în săptămână) sau part-time minim 4 ore / zi.
Aşteptăm CV-ul Dumneavoastră la adresa tdv.secretariat@gmail.com până pe data de 19 aprilie 2018. Persoanele corespunzătoare profilului postului vor fi invitate la interviu. La moment, oficiul TDV se află pe bd. Traian (sectorul Botanica).

Pentru detalii puteţi contacta:
Tel.: 022 567 551; fax: 022 567 489
GSM: 079 450 027
E-mail: tdv.secretariat@gmail.com

TDV respectă și promovează Principiile de la Istanbul

Urmare a evenimentelor organizate de către Platforma pentru Cetățenie Activă (CAP), a fost creată Comunicatea care promoveasză Principiile Etice în activitatea OSC. TDV este membră la această comunitate neformală și susține principiile promovate de către aceasta.

Principiile de la Istanbul:

1. Respectarea și promovarea drepturilor omului și a justiției sociale
prin dezvoltarea și implementarea de strategii, activități și bune practici ce promovează drepturile omului, inclusiv dreptul la dezvoltare, muncă decentă, justiție socială și echitate pentru toată lumea.

2. Reprezentarea egalității și echității de gen prin promovarea drepturilor femeilor și a fetelor
prin promovarea și implementarea proiectelor de dezvoltare ce includ componenta egalității de gen.

3. Focus pe împuternicirea („empowerment”) oamenilor, ownership democratic și participare
prin sprijinirea unei participări incluzive a oamenilor pentru a contribui la realizarea ownership-ului democratic asupra politicilor și a inițiativelor de dezvoltare ce le afectează viața, cu precădere din rândul celor săraci și marginalizați.

4. Promovarea sustenabilității mediului înconjurător
prin dezvoltarea și implementarea priorităților și abordărilor ce promovează sustenabilitatea mediului înconjurător pentru generațiile viitoare și care răspund crizelor de mediu.

5. Implementarea transparenței și asumarea răspunderii (accountability)
prin demonstrarea unui angajament susținut față de transparența, asumarea răspunderii și integritatea activității interne a organizației.

6. Promovarea parteneriatelor echitabile și a solidarității
prin asumarea transparenței în colaborarea cu alte organizații ale societății civile și alți actori în dezvoltare, bazată pe egalitate, valori și obiective de dezvoltare împărtășite, respect, încredere, autonomie, susținere pe termen lung, solidaritate și principii ale cetățeniei globale.

7. Impartășirea cunoștințelor acumulate și asumarea unui proces reciproc de invățare
prin încurajarea schimburilor de experiență între organizații ale societății civile și alți actori în dezvoltare, recomandări bazate pe practicile și rezultatele în domeniul dezvoltării, ce includ cunoștințele și înțelepciunea comunităților locale și indigene și prin consolidarea inovației și a viziunii pentru viitor.

8. Implicarea în realizarea unei schimbări pozitive sustenabile
prin urmărirea sustenabilității impactului acțiunilor de dezvoltare, cu accent pe rezultate și crearea condițiilor ce asigură o schimbare durabilă, îndeosebi pentru cei aflați în sărăcie și pentru populațiile marginalizate, asisgurându-se astfel o moștenire sustenabilă pentru prezent și generațiile următoare.

Context:
Coagularea societății civile în jurul agendei globale privind eficacitatea asistenței pentru dezvoltare începe în 2007 când se formează un Grup de Coordonare al Organizațiilor Societății Civile (CSO Steering Group), ca urmare a stabilirii unei legături formale cu Grupului de Lucru privind Eficacitatea Asistenței pentru Dezvoltare, din cadrul Organizației de Cooperare și Dezvoltare Economică. Acest grup al societății civile și-a luat numele de Better Aid. Coaliția și-a asumat un rol mai important dupa Forumul de la Accra (2008), când donatorii și țările partenere au lansat provocarea în rândul organizațiilor neguvernamentale de a se poziționa ca actori relevanți pentru eficacitatea dezvoltării și de a-și asuma implicit propria răspundere în acest context. Aceasta provocare a dat naștere Forumului Organizatiilor Societatii Civile pentru Eficacitatea Dezvoltarii (Open Forum for CSO Development Effectiveness).

Acest Forum al societății civile a avut prima sa Adunare Generală la Istanbul în septembrie 2010, când s-au pus bazele Principiilor de la Istanbul și a Cadrului Internațional al Organizaților Societății Civile pentru Eficacitatea Dezvoltării, ce au fost formulate pe baza unor consultări naționale și regionale, cu scopul de a ghida organizațiile neguvernamentale în desfășurarea proiectelor și activitățiilor de policy în domeniul cooperării pentru dezvoltare. Aceste principii au fost incorporate în Cadrul Internațional al Organizațiilor Societății Civile pentru Eficacitatea Dezvoltării (The International Framework for CSO Development Effectiveness), cu ocazia celei de-a doua Adunări Generale a Forumului Organizațiilor Societății Civile pentru Eficacitatea Dezvoltării (Siem Reap, Cambogia, 2011). Acest cadru internațional include linii de implementare a Principiilor de la Istanbul, mecanisme de intărire a asumării răspunderii organizațiilor societății civile; condiții pe care guvernele ar trebui să le indeplinească pentru susținerea activității societății civile pentru creșterea eficacității asistenței pentru dezvoltare.
Ambele documente, atât principiile cât și cadrul internațional, au fost recunoscute oficial de către donatori și statele partenere prin menționarea lor în documentul Parteneriatului Global privind Eficacitatea Dezvoltării de la Busan (2011).

Organizațiile societății civile au fost reprezentante la Forumul la Nivel Înalt privind Eficacitatea Asistenței pentru Dezvoltare de la Busan (2011), de către coaliția Better Aid (ce a reprezentat interesele a peste 700 de organizații neguvernamentale). Printre membrii acestei coaliții s-au numărat și Confederația Europeană a ONG-urilor pentru Ajutor Umanitar și Dezvoltare (CONCORD), care susține mai departe interesele platformelor naționale europene, precum FOND. În urma Forumului de la Busan, cele două coaliții globale au stabilit fuziunea lor în formarea unei singure platforme globale reprezentative ale organizațiilor neguvernamentale pe tema eficacității dezvoltării: Parteneriatul Global al Organizațiilor Societății Civile pentru Eficacitatea Dezvoltării (Global CSO Partnership for Development Effectiveness – CPDE).

Structura și mandatul acestei coaliții au fost definitivate în decembrie 2012, la Nairobi (Kenya). Organizațiile membre sunt reprezentate prin desemnarea unor reprezentanți regionali în funcție de coalițiile regionale deja existente, cum este exemplul CONCORD (din care FOND face parte ca membru activ). În cazul regiunilor unde nu există rețele formale, reprezentanții regionali sunt aleși în urma unor consultări/forumuri organizate în acest sens. De exemplu, regiunea Mării Negre (denumită ca fiind Non-EU European region) nu are o rețea formalizată de ONG-uri, iar pentru organizarea consultărilor pe această temă s-a utilizat spațiul de dialog pus la dispoziție prin Forumul ONG de la Marea Neagră. CPDE este oficial reprezentantul societății civile în cadrul Comitetului de Coordonare al Parteneriatului Global privind Eficacitatea Dezvoltării, având și rol de monitorizare a implementării angajamentelor asumate la Busan.

Sursa: www.fondromania.org