Asociaţia Obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV) anunţă concurs pentru selectarea unui expert sau a unei experte care va realiza un studiu cu privire la necesitățile de dezvoltare a ONG-urilor pe componenta de voluntariat, activism civic și mobilizare a cetățenilor din UTA Găgăuzia.

Expertul va pregăti un chestionar care va fi completat de către actorii relevanți (OSC-uri, instituții publice etc.) de două ori, la un interval de 5 luni. Rezultatele obținute prin intermediul chestionarelor vor fi interpretate și prezentate sub forma unui studiu, care urmează a fi tipărit și distribuit OSC-urilor, autorităților publice responsabile de dezvoltarea voluntariatului etc.  

CV-ul vor fi expediate la adresa tdv.secretariat@gmail.com, până pe data de 3 mai 2018, ora 12:00. Persoanele care vor corespunde cerințelor vor fi invitate la interviu.

TDV este o rganizaţie neguvernamentală formată în iunie 1997, cu o filială la Bălţi. TDV activeză în calitate de Secretariat al Coaliţiei pentru promovarea legii și activităților de voluntariat (Coaliția Voluntariat). Misiunea TDV este de a implica societatea din Republica Moldova în promovarea voluntariatului, unui mod sănătos de viaţă, a dezvoltării durabile şi prevenirii excluderii sociale.

 

Pentru mai multe informaţii contactaţi:
Gaiu Andrei, Director Executiv
Asociaţia Obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV)
Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat
Tel.: 022 567 551

Reclame

Asociaţia Obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV), Secretariatul Coaliţiei Voluntariat, angajează Asistent(ă) de proiect

TDV este o organizaţie neguvernamentală, națională, formată in iunie 1997, cu sediul la Chișinău și o filială la Bălţi. Misiunea TDV este de a implica societatea din Republica Moldova în promovarea voluntariatului, unui mod sănătos de viaţă, dezvoltării durabile şi prevenirii excluderii sociale. Mai multe informații găsiți AICI.

Sarcini şi responsabilităţi:
• Procură şi aprovizionează organizaţia cu consumabile, materiale și echipamente necesare desfăşurării activităţii în condiţii optime de calitate şi timp;
• Multiplică materiale și pregătește mape necesare pentru activităţile din proiecte;
• Asigură logistica necesară pentru organizarea evenimentelor;
• Pregăteşte aparatul de fotografiat şi face poze în timpul şedinţelor / evenimentelor;
• Scrie şi plasează ştiri şi / sau informații pe blogul TDV și celelalte pagini de Internet ale asociației TDV;
• Duce evidenţa corespondenţei scrise şi electronice;
• Menţine comunicarea cu furnizorii de servicii și produse;
• Conduce, coordonează şi supraveghează financiar activităţile / proiectele organizaţiei;
• Ține evidența donaţiilor financiare, dar şi a bunurilor materiale primite şi predate;
• Se implică în procesul de planificare strategică;
• Contribuie la dezvoltarea organizațională a TDV.

Cerinţe profesionale:
• Cunoaşterea sectorului nonprofit;
• Experienţă în activităţi de logistică;
• Capacitatea de adaptare și implementare;
• Abilităţi de comunicare orală, scrisă și de negociere;
• Lucru în echipă, precum și capacitatea de a lucra independent;
• Disciplină profesională;
• Cunoașterea limbii ruse la nivel de comunicare este obligatorie, cunoașterea limbii engleze este opțională;
• Abilități de utilizare a calculatorului (Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint; Internet) și a altor echipamente informatice;
• Îmbunătățirea permanentă a pregătirii profesionale și de specialitate;
• Comportament în măsură să promoveze imaginea și interesele TDV;
• Utilizarea resurselor existente exclusiv în interesele TDV.

Program de lucru: flexibil, full time (8 ore / zi, 5 zile în săptămână) sau part-time minim 4 ore / zi.
Aşteptăm CV-ul Dumneavoastră la adresa tdv.secretariat@gmail.com până pe data de 19 aprilie 2018. Persoanele corespunzătoare profilului postului vor fi invitate la interviu. La moment, oficiul TDV se află pe bd. Traian (sectorul Botanica).

Pentru detalii puteţi contacta:
Tel.: 022 567 551; fax: 022 567 489
GSM: 079 450 027
E-mail: tdv.secretariat@gmail.com

TDV respectă și promovează Principiile de la Istanbul

Urmare a evenimentelor organizate de către Platforma pentru Cetățenie Activă (CAP), a fost creată Comunicatea care promoveasză Principiile Etice în activitatea OSC. TDV este membră la această comunitate neformală și susține principiile promovate de către aceasta.

Principiile de la Istanbul:

1. Respectarea și promovarea drepturilor omului și a justiției sociale
prin dezvoltarea și implementarea de strategii, activități și bune practici ce promovează drepturile omului, inclusiv dreptul la dezvoltare, muncă decentă, justiție socială și echitate pentru toată lumea.

2. Reprezentarea egalității și echității de gen prin promovarea drepturilor femeilor și a fetelor
prin promovarea și implementarea proiectelor de dezvoltare ce includ componenta egalității de gen.

3. Focus pe împuternicirea („empowerment”) oamenilor, ownership democratic și participare
prin sprijinirea unei participări incluzive a oamenilor pentru a contribui la realizarea ownership-ului democratic asupra politicilor și a inițiativelor de dezvoltare ce le afectează viața, cu precădere din rândul celor săraci și marginalizați.

4. Promovarea sustenabilității mediului înconjurător
prin dezvoltarea și implementarea priorităților și abordărilor ce promovează sustenabilitatea mediului înconjurător pentru generațiile viitoare și care răspund crizelor de mediu.

5. Implementarea transparenței și asumarea răspunderii (accountability)
prin demonstrarea unui angajament susținut față de transparența, asumarea răspunderii și integritatea activității interne a organizației.

6. Promovarea parteneriatelor echitabile și a solidarității
prin asumarea transparenței în colaborarea cu alte organizații ale societății civile și alți actori în dezvoltare, bazată pe egalitate, valori și obiective de dezvoltare împărtășite, respect, încredere, autonomie, susținere pe termen lung, solidaritate și principii ale cetățeniei globale.

7. Impartășirea cunoștințelor acumulate și asumarea unui proces reciproc de invățare
prin încurajarea schimburilor de experiență între organizații ale societății civile și alți actori în dezvoltare, recomandări bazate pe practicile și rezultatele în domeniul dezvoltării, ce includ cunoștințele și înțelepciunea comunităților locale și indigene și prin consolidarea inovației și a viziunii pentru viitor.

8. Implicarea în realizarea unei schimbări pozitive sustenabile
prin urmărirea sustenabilității impactului acțiunilor de dezvoltare, cu accent pe rezultate și crearea condițiilor ce asigură o schimbare durabilă, îndeosebi pentru cei aflați în sărăcie și pentru populațiile marginalizate, asisgurându-se astfel o moștenire sustenabilă pentru prezent și generațiile următoare.

Context:
Coagularea societății civile în jurul agendei globale privind eficacitatea asistenței pentru dezvoltare începe în 2007 când se formează un Grup de Coordonare al Organizațiilor Societății Civile (CSO Steering Group), ca urmare a stabilirii unei legături formale cu Grupului de Lucru privind Eficacitatea Asistenței pentru Dezvoltare, din cadrul Organizației de Cooperare și Dezvoltare Economică. Acest grup al societății civile și-a luat numele de Better Aid. Coaliția și-a asumat un rol mai important dupa Forumul de la Accra (2008), când donatorii și țările partenere au lansat provocarea în rândul organizațiilor neguvernamentale de a se poziționa ca actori relevanți pentru eficacitatea dezvoltării și de a-și asuma implicit propria răspundere în acest context. Aceasta provocare a dat naștere Forumului Organizatiilor Societatii Civile pentru Eficacitatea Dezvoltarii (Open Forum for CSO Development Effectiveness).

Acest Forum al societății civile a avut prima sa Adunare Generală la Istanbul în septembrie 2010, când s-au pus bazele Principiilor de la Istanbul și a Cadrului Internațional al Organizaților Societății Civile pentru Eficacitatea Dezvoltării, ce au fost formulate pe baza unor consultări naționale și regionale, cu scopul de a ghida organizațiile neguvernamentale în desfășurarea proiectelor și activitățiilor de policy în domeniul cooperării pentru dezvoltare. Aceste principii au fost incorporate în Cadrul Internațional al Organizațiilor Societății Civile pentru Eficacitatea Dezvoltării (The International Framework for CSO Development Effectiveness), cu ocazia celei de-a doua Adunări Generale a Forumului Organizațiilor Societății Civile pentru Eficacitatea Dezvoltării (Siem Reap, Cambogia, 2011). Acest cadru internațional include linii de implementare a Principiilor de la Istanbul, mecanisme de intărire a asumării răspunderii organizațiilor societății civile; condiții pe care guvernele ar trebui să le indeplinească pentru susținerea activității societății civile pentru creșterea eficacității asistenței pentru dezvoltare.
Ambele documente, atât principiile cât și cadrul internațional, au fost recunoscute oficial de către donatori și statele partenere prin menționarea lor în documentul Parteneriatului Global privind Eficacitatea Dezvoltării de la Busan (2011).

Organizațiile societății civile au fost reprezentante la Forumul la Nivel Înalt privind Eficacitatea Asistenței pentru Dezvoltare de la Busan (2011), de către coaliția Better Aid (ce a reprezentat interesele a peste 700 de organizații neguvernamentale). Printre membrii acestei coaliții s-au numărat și Confederația Europeană a ONG-urilor pentru Ajutor Umanitar și Dezvoltare (CONCORD), care susține mai departe interesele platformelor naționale europene, precum FOND. În urma Forumului de la Busan, cele două coaliții globale au stabilit fuziunea lor în formarea unei singure platforme globale reprezentative ale organizațiilor neguvernamentale pe tema eficacității dezvoltării: Parteneriatul Global al Organizațiilor Societății Civile pentru Eficacitatea Dezvoltării (Global CSO Partnership for Development Effectiveness – CPDE).

Structura și mandatul acestei coaliții au fost definitivate în decembrie 2012, la Nairobi (Kenya). Organizațiile membre sunt reprezentate prin desemnarea unor reprezentanți regionali în funcție de coalițiile regionale deja existente, cum este exemplul CONCORD (din care FOND face parte ca membru activ). În cazul regiunilor unde nu există rețele formale, reprezentanții regionali sunt aleși în urma unor consultări/forumuri organizate în acest sens. De exemplu, regiunea Mării Negre (denumită ca fiind Non-EU European region) nu are o rețea formalizată de ONG-uri, iar pentru organizarea consultărilor pe această temă s-a utilizat spațiul de dialog pus la dispoziție prin Forumul ONG de la Marea Neagră. CPDE este oficial reprezentantul societății civile în cadrul Comitetului de Coordonare al Parteneriatului Global privind Eficacitatea Dezvoltării, având și rol de monitorizare a implementării angajamentelor asumate la Busan.

Sursa: www.fondromania.org

Ateliere regionale despre principiile etice în activitatea OSC

Fotografia postată de Liuba Stavinschi.

Foto de la atelierul regional care a avut loc la Ialoveni, 24.03.2018

Datorită eforturilor mai multor organizații neguvernamentale și platforme ale acestora la  23 martie 2018, Parlamentul a votat Strategia de Dezvoltare a Societății Civile (SDSC) 2018 – 2020. Capitolul III al SDSC este dedicat în totalitate voluntariatului și cetățeniei active și a fost elaborat cu implicarea activă a Platformei pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului (CAP); Consiliului Național al Tineretului (CNTM); Asociației „Tinerii pentru dreptul la viață” (TDV), Secretariatul Coaliției Voluntariat etc. SDSC conține prevederi importante cu privire la transparență, 2%, antreprenoriat social etc. Anterior, la insistența unor organizații din Consiliul ONG, din SDSC a fost exclus Codul Etic explicația fiind că fiecare organizație trebuie să decidă individual asupra unui set de principii etice.

Luând în considerație că textul Codului Etic, aprobat la Forumul ONG, ediția VII, din 2013, este într-adevăr unul foarte complex, s-a încercat de a identifica o soluție mai potrivită pentru grupurile de inițiativă și ONG-uri.

În acest context, CAP în colaborare cu Consiliul ONG, a organizat la 28 februarie 2017 Atelierul „Codul de Etică al ONG-urilor”. În cadrul evenimentului participanții s-au expus asupra necesității existenței „Principiilor de etică ale ONG-urilor”, dar într-o formă mai ușor de asumat de către OSC-uri. La 4 decembrie 2017, în cadrul Forumului ONG de la Marea Neagră, ediția care a avut loc la Chișinău, a fost organizat un asalt de idei prin care s-a trecut în revistă  ce fac organizațiile din mai multe țări pentru a respecta anumite principii etice. De asemenea, CAP a solicitat sprijinul financiar al CSOs Partnership for Development Effectivenes (CPDE) pentru a organiza câteva evenimente pe teritoriul Republicii Moldova. În discuțiile dintre reprezentanții societății civile pe parcursul ultimului an s-a ajuns la concluziile că cel mai simplu și eficient ar fi să adaptăm Principiile de la Istanbul la realitatea din R. Moldova.

Codul de Etică pentru OSC-uri este o practică deseori întâlnită la nivel internațional. În zeci de țări există mecanisme de auto-reglementare sau principii etice pe care organizațiile și le asumă mod public și aderă la acestea.

Respectarea unor principii de etică în activitatea OSC-urilor contribuie esențial la creșterea credibilității în fața beneficiarilor și a partenerilor. De exemplu aceasta poate contribui la durabilitatea financiară a organizațiilor prin câștigarea încrederii donatorilor și a contribuabililor care folosesc mecanismul de desemnare procentuală (Legea 2%). În cazul asumării de către ONG-uri a respectării unor principii etice, comunitățile sunt mai deschise să participe la desemnarea a 2% din impozitul pe venit, pentru că au mai multe garanții că astfel vor contribui la susținerea unor organizații serioase și care chiar lucrează pentru dezvoltare.

La 24 martie 2018 CAP și partenerii săi au organizat un atelier la Ialoveni. Ateliere regionale vor avea loc la Cahul (27.03.2018) și Bălți (28.03.2018).

Ținând cont de importanța subiectului în discuție, CAP, TDV și partenerii lor promovează ideea că și OSC-urile din Moldova pot avea niște principii etice, afișate pe site-ul organizației, menționate în manualele de politici interne etc. Mai ales că majoritatea organizațiilor respectă anumite principii etice, dar pentru că nu le prezintă publicului și comunităților în care activează, OSC-urile nu au beneficii pe care le pot aduce respectarea unor astfel de principii. În cadrul discuțiilor regionale vor fi realizate exerciții prin care OSC-urile vor înțelege mai bine importanța principiilor etice și de ce este foarte important ca aceste principii să fie scoase în evidență.

La atelierul final, din 30 martie 2018, pentru fiecare dintre cele opt prevederi de etică ale Principiilor de la Istanbul vor fi identificate câteva sub-principii actuale pentru Moldova, iar OSC-urile se vor angaja să le aplice în activitatea lor. Astfel, va fi creată o comunitate OSC pentru promovarea Principiilor de la Istanbul. OSC vor putea subsemna acestor principii, adaptate la realitățile din R. Moldova, plasându-le în loc vizibil la sediile lor și online. Menționăm că acesta este un instrument ne-instituționalizat de auto-reglementare al OSC-urilor și nu există suport financiar pentru a întreține un Secretariat care să monitorizeze respectarea acestor principii. Organizațiile care își vor asuma aceste principii, le vor plasa pe paginile de Internet și le vor respecta cu bună credință. În așa fel, societatea civilă din Moldova o să se racordeze cu ONG-urile care la nivel internațional promovează și respectă principii de etică în activitatea lor.

Persoanele interesate, care vor să participe la evenimente, pot contacta persoanele responsabile de discuțiile regionale expediind un scurt e-mail de motivare / CV la următoarele adrese:

Pentru evenimentul din Cahul (27.03.2018): strelciucs@yahoo.com / contact_cahul@yahoo.com, Silvia STRELCIUC, Directoare Executivă Centrul CONTACT-Cahul;

Pentru evenimentul din Bălți (28.03.2018): tdv_secretariat@yahoo.com, Andrei GAIU, Director Executiv TDV;

Pentru evenimentul final din Chișinău (30.03.2018): tineri.liberi@gmail.com, Antonița FONARI, Directoare Executivă CAP.

Agenda evenimentului de la Cahul – 27.03.2018.

Agenda evenimentului de la Bălți – 28.03.2018.

Agenda evenimentul final din Chișinău – 30.03.2018.

Evenimentele sunt organizate de către Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului (CAP), cu suportul CPDE și FHI360. Această activitate este posibilă și datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin CAP și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA.

 

Continuăm discuțiile despre principiile etice în activitatea non-profit

codul de etica

Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului (CAP) și TDV, Secretariatul Coaliției Voluntariat invită reprezentanții organizațiilor societății civile și grupurile de inițiativă la discuțiile regionale privind principiile etice în activitatea non-profit și „Codul de etică al voluntarilor”.

Context:

CAP și Consiliul ONG au organizat la 28 februarie 2017 atelierul „Codul de Etică al ONG-urilor”. În cadrul evenimentului, participanții s-au expus asupra necesității existenței „Principiilor de etică ale ONG-urilor” și au recomandat organizarea unor ședințe reprezentative în care să se discute detaliat textul documentului.

Reieșind din recomandările participanților la evenimentul din 28.02.2017, CAP și TDV / Coaliția Voluntariat vor organiza trei discuții regionale (vedeți AICI Agenda evenimentelor de la Ialoveni – 24.03.2018; Bălți – 26.03.2018 și Cahul – 27.03.2018), unde se vor discuta care ar fi cele mai importante principii de etică în activitatea ONG-urilor și „Codul de etică al voluntarilor”.

Urmare a discuțiilor regionale – care vor avea loc în Ialoveni, Bălți și Cahul – va fi organizat la Chișinău un eveniment final (vedeți AICI Agenda) unde vor fi prezentate rezultatele discuțiilor din cele trei evenimente regionale, importanța și asumarea principiilor etice în cadrul organizațiilor / grupurilor societății civile și cum aceste principii pot fi reflectate în comunicarea cu constituienții. Toate materialele prezentate și elaborate în cadrul discuțiilor regionale vor fi puse pe un USB stick, care va fi distribuit la evenimentul final, iar persoanele care vor prezenta cele mai reușite poze prin care au promovat valorile organizației în cadrul ultimei ediții ale Săptămânii Naționale a Voluntariatului (SNV) vor fi premiate de către Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM).

Persoanele interesate de a participa la evenimente sunt rugate să trimită o scrisoare de motivare / CV până la data de 22 martie 2018 la următoarele adrese:

Pentru evenimentul Ialoveni (24.03.2018): victor.pletosu@gmail.com, Victor PLETOSU, Specialist principal în domeniul tineretului, Consiliul Raional Ialoveni;

Pentru evenimentul din Bălți (26.03.2018): tdv_secretariat@yahoo.com, Andrei GAIU, Director Executiv TDV;

Pentru evenimentul din Cahul (27.03.2018): strelciucs@yahoo.com / contact_cahul@yahoo.com, Silvia STRELCIUC, Directoare Executivă Centrul CONTACT-Cahul;

Pentru evenimentul final din Chișinău (30.03.2018): tineri.liberi@gmail.com, Antonița FONARI, Directoare Executivă CAP.

Evenimentele sunt organizate de către Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului (CAP), cu suportul CPDE și FHI360. Această activitate este posibilă și datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin CAP și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA.

Sursa foto: www.firststepnc.com

 

A fost aprobat Avizul consolidat al Guvernului pentru SDSC 2018-2020

Cabinetul de miniștri a avizat pozitiv proiectul de lege pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a societății civile pentru perioada 2018-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia.

Documentul are scopul de a îmbunătăți cadrul juridic, financiar și instituțional existent, precum și de a asigura condițiile nесеsаrе pentru dezvoltarea continuă а societății civile în Republica Moldova.

Implementarea Strategiei va contribui la promovarea cooperării între societatea civilă și autoritățile publice locale și naționale, va dezvolta mediul legal favorabil pentru funcționarea sectorului asociativ, prin sporirea gradului de transparență. Totodată, documentul va stabili un mecanism mai clar de monitorizare, va introduce evaluarea intermediară, ajustarea estimărilor financiare şi a surselor de finanţare și va completa indicatorii de progres.

Sursa: www.gov.md

Notă: Discuțiile privind SDSC încep la minutul 45:55, înregistrarea de pe www.privesc.eu.

INVITAȚIE la atelierul „De ce avem nevoie de o entitate responsabilă de dezvoltarea voluntariatului?”

Asociaţia Obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV)Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat din Moldova, în parteneriat cu Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu, anunţă selectarea a 20 de reprezentanți (50% din teritoriu) ai ONG-urilor, instituțiilor publice, APC, APL, grupurilor de inițiativă neformale și organizațiilor societății civile fără statut juridic pentru a participa la atelierul „De ce avem nevoie de o entitate națională responsabilă de dezvoltarea voluntariatului?”, care va avea loc luni, 26 februarie 2018. 

Participanților din teritoriu li se vor rambursa cheltuielile de transport numai după prezentarea biletului de călătorie și copiei buletinului de identitate.

În cadrul atelierului, un moderator cu experiență va colecta idei și recomandări – din partea participanților care dețin expertiză în domeniul aplicării politicilor de voluntariat – despre necesitatea creării unei structuri subordonate Guvernului, responsabilă de dezvoltarea sectorului de voluntariat la nivel de politici și programe, precum și de coordonare a activităților autorităților publice de resort pe segmentul de voluntariat. Recomandările vor fi promovate pe Internet și trimise prin scrisori oficiale spre analiză către autoritățile publice centrale (comisii parlamentare, Cancelaria de Stat, ministere de resort) sau autorități publice locale (consilii raionale) pentru a facilita colaborarea cu societatea civilă. Vedeți AICI draft-ul agendei.

Pentru participare vă rugăm să completați FORMULARUL până joi, 22 februarie 2018, ora 12:00.

Atelierul va fi moderat de către Ion Donea, Șeful Direcției Tineret, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (TBC).

Vă informăm că acesta este cel de-al 10-lea atelier organizat în cadrul Clubului de Expertiză în Domeniul Voluntariat care activează în Biblioteca Municipală B.PHasdeu și care contribuie la dezvoltarea infrastructurii de voluntariat din Moldova.

Pentru mai multe informaţii contactaţi:
Gaiu Andrei, Director Executiv
Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV)
Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat
Tel.: 022 567 551