APEL AL ORGANIZAŢIILOR DIN DOMENIUL SOCIAL cu referire la platformele electorale ale partidelor politice pentru alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie 2009

Organizaţiile semnatare ale acestui document îşi exprimă convingerea că platformele electorale constituie un angajament conştientizat al partidelor de a oferi garantarea protecţiei sociale fiecărui cetăţean al R. Moldova, de a implica şi recunoaşte rolul ONG în consolidarea capitalului social.

Pornim de la premiza că fiecare partid care ajunge la guvernare va depune toate eforturile ca R. Moldova să fie un stat democratic, în care toate persoanele se bucură de o viaţă de calitate, au oportunităţi egale, beneficiază de acces egal la educaţie calitativă, potrivită şi la servicii sociale care le asigură dezvoltarea şi integrarea în societate, în care fiecare membru al acesteia este valorificat, iar drepturile omului, incluzând cele sociale, sunt promovate şi protejate de către stat.

Urmând exemplul Consiliului Naţional al ONG din R. Moldova şi analizând platformele electorale, am sesizat atenţia pe care o oferă partidele domeniului social şi am evidenţiat în anumite cazuri necesitatea unei abordări mai specifice a domeniului. Solicităm partidelor politice să ofere continuitate programelor sociale cărora li s-a dat startul în timpul legislativelor precedente, să păstreze “memoria” instituţională şi să dezvolte parteneriatele cu ONG. Sugerăm includerea în platformele electorale a angajamentelor cu privire la:

Copii:

 • Implementarea Convenţiei ONU privind drepturile copiilor şi astfel protejarea copiilor de violenţă, sărăcie, muncă forţată;
 • Implementarea Programului naţional cu privire la crearea sistemului integrat de servicii sociale destinate familiilor şi copiilor;
 • Implementarea Strategiei cu privire la reforma sistemului rezidenţial
 • Garantarea dreptului la familie tuturor copiilor, prin adopţie şi plasament familial, stabilind reglementări şi proceduri, roluri şi responsabilităţi, inclusiv rolul asistentului social în procedura pre-/post-adopţie; asigurând consilierea şi monitorizarea psihologică în toate fazele procedurii de adopţie;
 • Incluziunea copiilor cu dizabilităţi în sistemul învăţământului general;
 • Crearea serviciilor comunitare pentru prevenirea instituţionalizării copiilor aflaţi în dificultate;
 • Implementarea plenară a Legii privind combaterea violenţei în familie;
 • Includerea disciplinelor „Deprinderi de viaţă” şi „Educaţia civică” în programul şcolar obligatoriu.

Tineri:

 • Adaptarea documentelor normative şi strategiilor naţionale  la necesităţile Legii cu privire la tineret;
 • Asigurarea cu locuinţe sociale a absolvenţilor orfelinatelor;
 • Mărirea numărului de locuri cu finanţare de la bugetul de stat, în cadrul instituţiilor de învăţământ;
 • Îmbunătăţirea politicilor sociale de angajare a tinerilor în câmpul muncii;
 • Sprijinirea tinerilor de către stat pentru dezvoltarea unor afaceri proprii.

Persoane cu dizabilităţi:

 • Ratificarea şi implementarea Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi;
 • Implementarea Planului de Acţiuni al Consiliului Europei cu privire la dizabilitate (2006 – 2015);
 • Elaborarea sau modificarea legislaţiei în vigoare, privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, conform standardelor europene;
 • Schimbarea metodologiei de evaluare a dizabilităţii şi încurajarea incluziunii sociale şi participării active în viaţa societăţii a persoanelor cu dizabilităţi;
 • Promovarea politicilor de incluziune în câmpul muncii sau a altor activităţi ocupaţionale pentru persoanele cu dizabilităţi;
 • Dezvoltarea serviciilor de suport (serviciul de asistenţă personală) pentru persoanele cu dizabilităţi.

Persoane în etate:

 • Contractarea de la ONG a serviciilor sociale şi medicale necesare persoanelor în etate care nu pot fi acoperite totalmente de către stat (îngrijiri la domiciliu, îngrijirile paliative);
 • Aprobarea proiectului de lege a asistenţei sociale şi stabilirea mecanismului de implementare cu referire la persoanele în etate.
 • Facilitarea procedurii de acreditare şi licenţiere pentru ONG prestatoare de servicii sociale şi medicale.

Sănătate publică:

 • Stabilirea strategiei de implementare a Convenţiei Cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind controlul Tutunului;
 • Impunerea taxei de viciu pentru produsele alcoolice şi din tutun, redirecţionarea banilor proveniţi din această taxă pentru programe de prevenire a consumului de alcool şi tutun;
 • Elaborarea strategiei guvernamentale privind protecţia nefumătorilor de expunerea la fumul de ţigară, asigurarea creării locurilor special amenajate pentru fumători, perfecţionarea politicilor pentru protecţia nefumătorilor;
 • Plasarea avertismentelor privind daunele tutunului asupra sănătăţii, însoţite obligatoriu de imagini grafice care ilustrează impactul tutunului asupra organismului;
 • Elaborarea şi implementarea în parteneriat cu societatea civilă a Strategiei Naţionale Antidrog;
 • Fortificarea angajamentului factorilor de decizie în prevenirea şi controlul HIV/SIDA/ITS prin intermediul eforturilor participative şi multisectorale;
 • Consolidarea participării ONG în procedurile de planificare strategică, monitorizare şi evaluare a intervenţiilor de prevenire şi control a HIV/SIDA/ITS;
 • Crearea facilităţilor şi condiţiilor de diminuare a transmiterii maladiilor prin revederea prevederilor şi implementării Topului riscurilor de sănătate şi profilaxia acestora;
 • Asigurarea transparenţei în distribuirea celor 2 procente destinate activităţilor de prevenire din Fondul Asigurărilor Obligatorii de Asistenţă Medicală;
 • Declararea topurilor celor 10 maladii care afectează sănătatea publică a cetăţenilor R. Moldova drept problemă de prioritate naţională şi transpunerea în toate sectoarele a activităţilor de prevenire şi profilaxie ale acestora şi facilitatea distribuirii de către Guvern a informaţiilor în toate canalele de comunicare;
 • Mobilizarea comunităţilor în vederea promovării sănătăţii populaţiei şi crearea fondurilor speciale pentru promovarea sănătăţii populaţie şi educarea acesteia în vederea acceptării modului sănătos de viaţă la scară naţională;
 • Revederea Legii cu privire la publicitate, capitolul „Publicitatea socială” şi crearea mecanismelor speciale pentru difuzarea mesajelor de utilitate publică din domeniul sănătăţii şi crearea facilităţilor de către Guvern pentru instituţiile media private pentru difuzarea unor asemenea mesaje, reglementare la eliberarea licenţelor de emisiei a posturilor de radio şi TV activităţii de difuzare a informaţiei de utilitate publică ce se referă la promovarea sănătăţii populaţiei.

Servicii sociale de calitate:

 • Asigurarea procesului de colectare şi difuzare a informaţiei referitor la standardele internaţionale în domeniul social şi angajamente relevante ale statului în cadrul unor acorduri internaţionale;
 • Aprobarea legii privind serviciile sociale şi a instrumentelor necesare pentru implementarea acesteia (standarde de calitate, mecanismul de evaluare, monitorizare, inspecţie, acreditare şi finanţare a serviciilor sociale);
 • Asigurarea calităţii în prestarea serviciilor sociale, indiferent de statutul prestatorului de servicii sociale.

Responsabilitate socială:

 • Stabilirea mecanismelor care ar încuraja responsabilitatea socială a sectorului business şi mass-media;
 • Oferirea facilităţilor fiscale organizaţiilor private care respectă prevederile Pactului Global ONU cu privire la Responsabilitatea Socială Corporativă;
 • Stabilirea mecanismului prin care mass media naţională va transmite mesaje sociale (condiţionarea eliberării licenţei posturilor de radio şi TV private prin impunerea unor reguli clare de transmitere a publicităţii sociale – priorităţi în transmiterea mesajului social, durata fiecărui spot şi spaţiului lunar, reducerea impozitului pentru publicitate);
 • Exprimarea voinţei politice pentru valorificarea de facto a parteneriatelor intersectoriale pentru promovarea sănătăţii ţi prevenirea maladiilor;
 • Asigurarea transparenţii guvernamentale pentru numirea în funcţii publice, plasarea în cadrul instituţiilor şi pe Internet a tuturor fişelor de post din cadrul instituţiilor publice, planuri publice de monitorizare şi verificare a activităţilor realizate de ministere şi departamente – în special prin prisma eficienţii şi calităţii;
 • Formarea atitudinii non-discriminatorii faţă de grupurile social-discriminate şi marginalizate, inclusiv prin exemplul persoanelor publice cu funcţii înalte în stat, implicate în activităţi de prevenire a discriminării.

Drepturile omului:

 • Implementarea Convenţiei privind eliminarea tuturor formelor de discriminare;
 • Elaborarea unei strategii guvernamentale pentru eliminarea oricărei forme de discriminare, maltratare, tortură;
 • Promovarea şi adoptarea legii cu privire prevenirea şi combaterea discriminării, conform standardelor europene;
 • Implementarea legii cu privire la întruniri publice în conformitate cu cerinţele şi practica europeană, protejarea şi facilitarea de către poliţie a manifestanţilor, tragerea la răspundere a persoanelor care încalcă dreptul la libertatea întrunirilor;
 • Prevenirea torturii şi a tratamentelor inumane în locurile detenţie preventivă, accesul la avocat şi la serviciile medicale, asigurarea condiţiilor adecvate de detenţie;
 • Libertatea de exprimare, pluralismul de opinie şi accesul echidistant la audiovizualul public;
 • Aprobarea unui nou Plan de Acţiuni pentru drepturile Omului, elaborat în baza lecţiilor însuşite prin implementarea ciclului precedent şi în conformitate cu standardele internaţionale;
 • Fortificarea sistemului de servicii de asistenţă juridică gratuită pentru grupuri sociale dezavantajate;
 • Considerarea transversală a dimensiunii de gen pentru toate sectoarele şi respectarea de facto a Legii cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;;
 • Includerea problematicii specifice  de gen (egalitatea de gen şi şanse egale în toate domeniile, reconcilierea vieţii de familie cu cea profesională, sistemul de învăţământ preşcolar, violenţa domestică, traficul de fiinţe umane, discriminarea  de gen, hărţuirea sexuală etc.);
 • Garantarea accesului echitabil şi non-discriminatoriu al femeilor / adolescentelor, către serviciile de care au nevoie doar femeile (serviciile de consiliere în domeniul sănătăţii reproductive, inclusiv păstrarea sau întreruperea sarcinii).

Ne exprimăm ferma convingere că modernizarea domeniului social, dezvoltarea politicilor  de incluziune sociala va constitui în viitorul cel mai apropiat obiectul unui consens naţional, partidelor politice  revenindu-le un rol primordial în promovarea acestuia.

Semnatari:

Sergiu Ostaf, Director, Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului;

Membru al Consiliului Naţional al ONG.

Daniela Terzi-Barbăroşie, Directoare, Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”;

Membru al Consiliului Naţional al ONG.

Antoniţa Fonari, Secretar General, Consiliul Naţional al ONG din R. Moldova;

Membru, Consiliul Coordonator, Reţeaua ONG din Domeniul Social.

Elena Burcă, Preşedinte, Forul organizaţiilor de femei din R. Moldova;

Membru al Consiliului Coordonator , Reţeaua ONG din Domeniul Social.

Eduard Mihalaş, Director, Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă”;

Secretariat Reţea SIDA, Reţeaua ONG din Domeniul Social.

Ala Iaţco, Preşedinte, Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA şi Reducerea Noxelor din Moldova;

Membru Reţea SIDA, Reţeaua ONG din Domeniul Social.

Rodica Comendant, Director Executiv, Centrul de Instruire în Domeniul Sănătăţii Reproductive;

Membru Reţea SIDA, Reţeaua ONG din Domeniul Social.

Boris Balaneţkii, Director executiv al Centrului de informaţii „GenderDoc-M”;

Membru Reţea SIDA, Reţeaua ONG din Domeniul Social.

Alexei Leorda, Preşedinte Asociaţia „Reforme Medicale”;

Membru UORN / Reţea SIDA.

Viorica Cojocaru, Director al Centrului de Zi „Speranţa”;

Membru APSCF / Reţeaua ONG din Domeniul Social.

Jana Costachi, Preşedinte de Onoare, Reţeaua ONG din Domeniul Social

Viorel Soltan, Director al Centrului de Politici şi Analize în Sănătate

Sandu Coica, Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova;

Membru Reţea SIDA, Reţeaua ONG din Domeniul Social.

Natalia Cojohari, Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova;

Membru Reţea SIDA, Reţeaua ONG din Domeniul Social.

Asea Răilean, Director Executiv, Asociaţia „Soarta”.

Natalia Postolachi, Coordonator Programe sociale, Asociaţia „Pro Cooperare Regională”.

Viorica Gorobeţ, Asociaţia ,,Tradiţie”.

Aurelia Zaporojan, Centrul de găzduire pentru persoane fără adăpost ,,Reîntoarcere”.

Nicolae Ciocan, Director, Keystone Human Services International Moldova Association.

Alexei Tulbure, Director Executiv, Adunarea Cetăţenească Helsinki din Moldova.

Olga Osadci, doctorand în jurnalism şi ştiinţe ale comunicării.

2 răspunsuri

 1. Salut Eduard,

  am facut mici schimbari in caseta PROMO pentru a alinia toate bannere in centru si pentru a lasa spatiu intre ele.

 2. Multumesc foarte mult Stelian, eu chiar nu stiam cum sa fac aceasta 🙂 Acum arata mult mai bine!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: